Zakenvisum

Gewoon zakenvisum wordt afgegeven aan staatsburgers van Nederland, andere staten en staatloze personen, die naar de Russische Federatie reizen met een zakelijk doel (voeren van onderhandelingen, seminaries, conferenties, afspraken met zakenpartners).

Let op, u kunt maximaal drie maanden van tevoren een visum aanvragen.

Gewoon zakenvisum wordt afgegeven aan staatsburgers van Nederland, andere staten en staatloze personen, die naar de Russische Federatie reizen met een zakelijk doel (voeren van onderhandelingen, seminaries, conferenties, afspraken met zakenpartners).

Het wordt afgegeven op grond van een uitnodiging, opgesteld door de Ministerie van binnenlandse zaken (MVD van Rusland), het ministerie van Buitenlandse Zaken van de Russische Federatie (MBZ van Rusland) of op grond van een schriftelijke aanvraag van een organisatie*.

Er zijn eenmalige en dubbele zakenvisa met een geldigheid tot 90 dagen, of meermalige zakenvisa met een geldigheid tot 1 jaar (indien niets anders voorzien door een internationale overeenkomst met de Russische Federatie).

Het verblijf op het grondgebied van de Russische Federatie met een meermalig gewoon zakenvisum mag niet meer zijn dan 90 dagen op een periode van 180 dagen.

Om een meervoudig visum geldig voor een jaar te verkrijgen, moet de aanvrager een medische verzekering geldig voor de duur van zijn reis / reizen in Rusland te bieden.

*Schriftelijke verklaring: Dit document moet opgesteld zijn op officieel briefpapier met de volledige identificaties van de uitnodigende organisatie en moet volgende gegevens bevatten:

voor de uitgenodigde persoon: naam, achternaam, geboortedatum, geslacht, nationaliteit, documentnummer, verzekerende persoon, reisduur en -doel, aantal reizen, gevolgde route;

voor de uitnodigende rechtspersoon, bedrijf, organisatie: volledige benaming rechtspersoon en adres, individueel nummer van de belastingplichtige, registratienummer, naam en functie van de persoon die de verklaring heeft ondertekend, stempel van de organisatie.

Beste aanvrager!

Denk er om dat u tijdens het aanvragen van een Russisch visum wordt verzocht om uw paspoort achter te laten gedurende het gehele aanvraagproces.

Om een ​​Russisch visum aan te vragen, moet een aanvrager persoonlijk naar het Russische Visum Aanvraag Centrum komen, (uitgezonderd kinderen onder de 18 jaar). Het is niet mogelijk om een ​​Russisch visum aan te vragen voor iemand anders, zelfs als u hiertoe gemachtigd bent door middel van een machtigingsbrief.

Graag maken we u attent op het feit dat vanaf 9 november 2021 alle niet-Nederlandse staatsburgers die in Nederland wonen een bewijs van permanent verblijf moeten overleggen om een visum voor Rusland in Nederland aan te vragen: verblijfsvergunning, of een uittreksel uit de GBA (Gemeentelijke Basisadministratie) als bewijs van permanent verblijf.

Voor het regelen van een gewoon eenmalig, dubbel of meermalig zakenvisum moet er voorgelegd worden:

 1. Hieronder vindt u drie verschillende opties:
  1. Originele uitnodiging om de Russische Federatie binnen te komen, uitgegeven door de Ministerie van Binnenlandse Zaken van de Russische Federatie (elektronisch of op papier); of
  2. Uitnodiging van het Ministerie van Buitenlandse Zaken van Rusland over de afgifte van het visum (bekend als telex); of
  3. Een schriftelijke uitnodiging van de Russische organisatie die de bezoeker zal ontvangen; zie voorbeeld.

Dit type uitnodiging kan alleen worden ingediend door onderdanen van EU, Japan, China, India en de VS.

Burgers van Japan, China en India: originele uitnodiging is vereist;

Burgers van de EU en de VS: kopie van uitnodiging is aanvaardbaar;

 1. Burgers van andere landen kunnen alleen de andere twee bovengenoemde uitnodigingen indienen.
 2. Internationaal paspoort, met minstens 2 overliggende blanco pagina’s in het paspoortmet een geldigheid van 6 maanden vanaf de datum van de afloop van de geldigheid van het visum;

Als u een meervoudig visum aanvraagt, moet u een kopie van elk vorig visum (behalve werk- en transitvisum) overleggen dat de afgelopen 12 maanden is gebruikt. In alle andere gevallen is het mogelijk om alleen een visum voor één of twee binnenkomsten aan te vragen.

 1. Visumformulier, ingevuld op de website kdmid.ru, afgedrukt en persoonlijk ondertekend door de aanvrager;

(Bij de selectie van de plaats van indiening van de documenten moet het “Visa Centre”visumcentrum aangegeven worden waar u van plan bent de documenten in te dienen en nier “The Embassy”.) Alle aanvragers worden vriendelijk verzocht om hun wachtwoord te onthouden dat ze tijdens het invullen van het aanvraagformulier hebben gebruikt.

 1. Een kleurenfoto van 3,5 op 4,5 cm met een lichte achtergrond, met een duidelijke frontale afbeelding van het gezicht, zonder bril met getinte glazen en zonder hoofddeksel (met uitzondering van burgers die op grond van hun nationaliteit of godsdienst op hun paspoortfoto afgebeeld zijn met hoofddeksel); De foto moet op uw aanvraagformulier geplakt worden.
 2. Persoonlijke verzekering, die geldig in de Russische Federatie is.

Het is toegestaan om een gezondheids- of reisverzekering af te sluiten. Houd er rekening mee dat de door de verzekeringsmaatschappij uitgegeven plastic verzekeringskaart niet voldoende is en daarom niet wordt geaccepteerd.

De verzekering moet uit de volgende documenten bestaan: datum wanneer de verzekeringovereenkomst is ondertekend, polisnummer, alle gegevens van de aanvrager en zijn handtekening. Dit document wordt meestal de Ruslandverklaring genoemd. Hij moet de hele geldigheidsduur van het single-, dubble visum dekken, en de geldigheidsduur van de eerste inreis voor een multiple visum. Het moet duidelijk opgeschreven zijn dat de verzekeringsdekking wereldwijd of Rusland, or Europe inclusief Rusland is. Het verzekeringsdekkingsbedrag mag niet lager zijn dan 30.000 euro.

Burgers van de volgende landen moeten een verzekering afsluiten: EU, Denemarken, Noorwegen, IJsland, Liechtenstein, Zwitserland, Ierland, Israël, Monaco en Iran.

Verzekeringen die bovenstaande informatie niet bevatten worden niet geaccepteerd. Houdt uw rekening mee dat garantiebrieven van de werknemers ook nooit geaccepteerd worden.

Als u geen inwoner van Nederland of de Verenigde Staten, moet u een geldig Nederlands verblijfsvergunning verstrekken. Als de aanvrager geen burger is van de EU of de VS, neemt u dan contact op met ons callcenter voor meer gedetailleerde informatie.

Aandacht voor burgers met een Brits, Ierse, Denemarken en Noors paspoort:

Er wordt gevraagd om een officieel document waaruit een officieel geregistreerd verblijf op het grondgebied van Nederland blijkt (“Uittreksel uit de basisregistratie personen “) of een officiële verblijfsvergunning voor het geval dat het is aangevraagd.

De ambassade van de Russische Federatie in Nederland kan aanvullende documenten nodig hebben alvorens een visum uit te vaardigen, u uit te nodigen voor een interview of de tijd te verlengen die nodig is voor de behandeling van uw visumaanvraag.

Betaling van de consulaire en servicekosten kan worden gedaan in het Visum Centrum.

Let op: De ingediende foto’s moeten aan deze specificaties voldoen.

Lever een recente foto (niet meer dan 6 maanden oud) van uzelf in. De foto’s moeten:

 • 3,5 x 4,5 cm meten, met een lichte achtergrond (wit of gebroken wit) zodat de gelaatstrekken goed zichtbaar zijn en contrasteren met de achtergrond.
 • Scherp en van goede kwaliteit zijn
 • Afgedrukt zijn op normaal fotopapier
 • Het hele gelaat tonen, zonder glimlach (en zonder zonnebril, hoed/pet of andere hoofdbedekking, tenzij de aanvrager deze draagt wegens religie, geloof of etnische achtergrond).
 • Gelieve de foto op het visumaanvraagformulier te plakken.

Let op: Houd u zorgvuldig aan deze instructies. Indien een aangeboden foto niet aan deze vereisten voldoet, wordt uw aanvraag als onvolledig beschouwd.

Beste aanvrager!

Denk er om dat u tijdens het aanvragen van een Russisch visum wordt verzocht om uw paspoort achter te laten gedurende het gehele aanvraagproces.

Om een ​​Russisch visum aan te vragen, moet een aanvrager persoonlijk naar het Russische Visum Aanvraag Centrum komen, (uitgezonderd kinderen onder de 18 jaar). Het is niet mogelijk om een ​​Russisch visum aan te vragen voor iemand anders, zelfs als u hiertoe gemachtigd bent door middel van een machtigingsbrief.

De ambassade van de Russische Federatie in het Koninkrijk der Nederlanden behandelt visumaanvragen en beslist gewoonlijk binnen 10 werkdagen om al dan niet een visum te verstrekken. Deze verwerkingsduur geldt voor aanvragen waarvan de ingediende documenten volledig zijn en de consulaire kosten zijn betaald.

De verwerkingsduur kan soms afwijken, indien de ambassade van de Russische Federatie in het Koninkrijk der Nederlanden hiertoe besluit.

Voor Europese burgers, VS, Japan, China en India voor visum voor één, twee binnenkomsten (FMS, telex en directe uitnodiging):

Normale visumaanvragen duren ten minste 7 kalenderdagen om te  werwerken. In dringende gevallen kan een urgente visumaanvraag worden ingediend. Als u een spoedeisend visum aanvraagt, dient u een urgentiebrief te overleggen die door het uitnodigende bedrijf is uitgegeven met de uitleg van de dringende reden. In dit geval de verwerkingsduur kan ingekort worden tot 3 werkdagen. Indien het Ministerie van Buitenlandse Zaken van Rusland, de Federale Migratiedienst van Rusland of de Consul-generaal van de Ambassade van de Russische Federatie in het Koninkrijk der Nederlanden daartoe opdraagt, kan de verwerkingstijd worden verkort tot minder dan 3 dagen op basis van de beslissing van het Consulaat.

Voor Europese burgers, VS, Japan, China en India voor visum voor multiple entry visum (directe uitnodiging):

In overeenstemming met de visumversoepelingsovereenkomst tussen Rusland en de EU duurt de lengte van de procedures voor de verwerking van aanvragen voor meervoudige inreisvisa op basis van een directe uitnodiging 10 kalenderdagen..

Voor Europese burgers, VS, Japan, China en India voor visum voor multiple entry visum (FMS, telex):

Normale visumaanvraag is ten minste 7 kalenderdagen in werwerking. In dringende gevallen kan een urgente visumaanvraag worden ingediend. Als u een spoedeisend visum aanvraagt, dient u een urgentiebrief te overleggen die door het uitnodigende bedrijf is uitgegeven met de uitleg van de dringende reden. In dit geval de verwerkingsduur kan ingekort worden tot 3 werkdagen.Indien het Ministerie van Buitenlandse Zaken van Rusland, de Federale Migratiedienst van Rusland of de Consul-generaal van de Ambassade van de Russische Federatie in het Koninkrijk der Nederlanden daartoe opdraagt, kan de verwerkingstijd worden verkort tot minder dan 3 dagen op basis van de beslissing van het Consulaat.

Voor houders van Australische paspoorten: FMS

De verwerkingstijd van de visumaanvraag duurt minimaal 14 kalenderdagen. Indien de burger Australië een telexuitnodiging heeft, kan een dringende visumaanvraag worden ingediend, als een goedkeuring is gegeven door het ministerie van Buitenlandse Zaken van de Russische Federatie of namens de ambassadeur van de Russische ambassade in de Nederland.

Voor houders van Australische paspoorten (telex):

De verwerkingstijd van het visum duurt minimaal 7 dagen. Indien de burger Australië een telexuitnodiging heeft, kan een dringende visumaanvraag worden ingediend, als een goedkeuring is gegeven door het ministerie van Buitenlandse Zaken van de Russische Federatie of namens de ambassadeur van de Russische ambassade in de Nederland.

Voor houders van paspoorten uit het Verenigd Koninkrijk en Nieuw Zeeland: FMS & telex

Normale visumaanvraag is ten minste 7 kalenderdagen in werwerking. In dringende gevallen kan een urgente visumaanvraag worden ingediend. Als u een spoedeisend visum aanvraagt, dient u een urgentiebrief te overleggen die door het uitnodigende bedrijf is uitgegeven met de uitleg van de dringende reden. In dit geval de verwerkingsduur kan ingekort worden tot 3 werkdagen.

Voor houders van een paspoort uit de VS: FMS, telex, direct invitation

De visumverwerkingstijd bedraagt ongeveer 7 kalenderdagen in het geval van een visum voor een enkele of dubbele invoer. In het geval van aanvragen van meerdere inreisvisa, is de visumverwerkingstijd voor burgers die houder zijn van een paspoort van de Verenigde Staten 10 kalenderdagen. In het geval dat de Amerikaanse burger een FMS-uitnodiging heeft, kan een dringende visumaanvraag worden ingediend.

Voor die burgers die naar Dagestan, Tsjetsjeense Republiek, Noord-Ossetië, Alany, Ingoesjetië reizen, duurt de visum verwerkingstijd minimaal 10 kalenderdagen, indien ze een FMS-uitnodiging hebben.

De verwerking van uw aanvraag is onderworpen aan de procedures en tijdschema’s van de Russische Federatie, waarover wij geen controle hebben.

Let op: er is geen in-één-dag-klaar service in Den Haag.

Volgens de Rusland-EU-visumversoepelingsovereenkomst voor de burgers van de Europese Unie (Oostenrijk, België, Bulgarije, Griekenland, Spanje, Italië, Cyprus, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Duitsland, Finland, Frankrijk, Tsjechië, Zweden, Estland) en in overeenstemming met de bilaterale overeenkomsten voor de burgers van Noorwegen, Denemarken, IJsland State, Liechtenstein en de Zwitserse

VERWERKINGSTIJD

CONSULAIR TARIEF SERVICEVERGOEDING

(INCL. BTW)

ZAKELIJK VISUM

SINGLE-ENTRY/ DOUBLE ENTRY / MULTIPLE-ENTRY VISUM

MET EEN TOTALE DUUR VAN HET VERBLIJF IN RUSLAND NIET MEER DAN

90 DAGEN PER PERIODE VAN 180 DAGEN

7 KALENDERDAGEN 75,20 EUR

55 EUR

3 WERKDAGEN

150,40 EUR

55 EUR

VISUM VOOR TIJDELIJK VERBLIJF IN RUSLAND

84.60 EUR

55 EUR

CONSULAIR TARIEF

SERVICEVERGOEDING

(INCL. BTW)

VERNIEUWEN VAN EEN VISUM EN TRANSFER VAN EEN VISUM

33.80 EUR

55 EUR

Voor inwoners van andere landen en landloze personen

VERWERKINGSTIJD

CONSULAIR TARIEF

SERVICVERGOEDING

(INCL. BTW)

ZAKELIJK VISUM

SINGLE-ENTRY/ DOUBLE-ENTRY VISUM

7 KALENDERDAGEN

75.20 / 120.30 EUR 55 EUR
3 WERKDAGEN 150.40 / 240.60 EUR

55 EUR

ZAKELIJK VISUM

MULTIPLE-ENTRY VISUM

7 KALENDERDAGEN

225.60 EUR 55 EUR
3 WERKDAGEN 451.20 EUR

55 EUR

Voor burgers die een Amerikaans paspoort hebben

VERWERKINGSTIJD CONSULAIR TARIEF

SERVICEVERGOEDING

(INCL. BTW)

ZAKELIJK VISUM
SINGLE-ENTRY/ DUBBLE VISUM

55 EUR

15 KALENDER DAGEN

150.4 55 EUR

MULTIPLE-ENTRY VISUM

                           55 EUR
15 KALENDER DAGEN 150.4

55 EUR

Voor burgers van Angola, Vietnam

VERWERKINGSTIJD

CONSULAIR TARIEF

SERVICEVERGOEDING

(INCL. BTW)

ZAKELIJK VISUM

SINGLE-ENTRY/ DOUBLE-ENTRY/ MULTIPLE-ENTRY VISUM

7 KALENDERDAGEN

37,60 EUR / 60,20 EUR/ 112,80 EUR 55 EUR
3 WERKDAGEN 75,20 EUR / 120,40 EUR/ 225,70 EUR

55 EUR

Voor burgers van China

VERWERKINGSTIJD

CONSULAIR TARIEF

SERVICEVERGOEDING

(INCL. BTW)

ZAKELIJK VISUM

SINGLE-ENTRY / DOUBLE-ENTRY / MULTIPLE-ENTRY VISUM

7 KALENDERDAGEN

47 EUR / 94 EUR/ 141 EUR 55 EUR

3 WERKDAGEN

75.20 EUR / 122.30 EUR / 169.20 EUR

55 EUR

1 WERKDAG 112.80 EUR / 159.80 EUR/ 206.90 EUR

55 EUR

Voor burgers van Japan

VERWERKINGSTIJD

CONSULAIR TARIEF

SERVICEVERGOEDING

(INCL. BTW)

ZAKELIJK VISUM

SINGLE-ENTRY / DOUBLE-ENTRY / MULTIPLE-ENTRY VISUM

7 KALENDERDAGEN

0 EUR / 0 EUR/ 0 EUR 55 EUR
1 – 3 WERKDAGEN 82 EUR / 82 EUR/ 82 EUR

55EUR

window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-NCFL3BJEYG');